Print

Ministarstvo planira: na Solani eco - resort, na Buljarici golf terene i marine

on .

Komentari CZIPa  na Prostorni plan posebne namjene za obalno područje

Nakon učešća na javnoj raspravi održanoj u Ulcinju, 17.2.2016. godine CZIP je pripremio i pisane komentare na Prostorni plan posebne namjene za obalno područje.

Nakon održane javne rasprave o  Prostorni plan posebne namjene za obalno područje, koja je u Ulcinju održana 17.2.2016. godine, CZIP je komentare na Plan predao u pisanoj formi.

U komentarima osvrnuli smo se na aktivnosti planirane na području Ulcinjske solane i prostoru Buljarice.  Ova dva staništa našla su se u našem fokusu jer baš kao i Ulcinjska solana, Buljarica je jedno od najprostranijih očuvanih ekoloških kompleksa na jadranskoj obali i izuzetno senzitivno područje za ptice u okviru Jadranskog migratornog koridora.

Komentari na planirane aktivnosti na području Ulcinjske solane

CZIP je pozvao Ministarstvo održivog razvoja i turizma da viziju prostornog planiranja na Ulcinjskoj solani uskladi sa sadržajem i smjernicama datim u Studiji zaštite ovog prostora koju je izradila Agencija za zaštitu životne sredine.

Naime, shodno predloženom nacrtu, a suprotno izjavama obrađivača plana koje su date na javnoj raspravi u Ulcinju, predviđena je gradnja turističkog kompleksa do 1.500 ležajeva na 70ha površine unutar prostora Ulcinjske solane, čije su granice jasno definisane. Sa druge strane, u nacrtu plana nije jasno naznačeno da se gradi samo na 6ha, kako su tom prilikom objasnili obrađivači ali i nebrojeno puta naglašeno u medijskim saopštenjima Ministartsva. Dakle plan nije usklađen sa stavovima koji se iznose u javnost.

CZIP na javnoj raspravi takođe nije dobio objašnjenje o načinu na koji se došlo do planiranih smještajnih kapaciteta u obimu 1500 ležajeva, iako su se obrađivači pozvali na sadržaj ekonomske studije, koja još uvjek nije okončana kao ni predstavljena javnosti. Iz tog razloga protivimo se ovakvom planiranju smještajnih kapaciteta koji proističu iz studija koje još uvjek nisu dovršene i ozvaničene.

CZIP takođe zahtjeva od Ministarstva da uvaži komentare koji se tiču gradnje obuhvaćene na bazenima kako je to predstavljeno u grafičkom prikazu, jer se iz nacrta da zaključiti da se planira gradnja na onim bazenima koji shodno Studiji zaštite ovog područja predstavljaju zonu II zaštite odnosno buffer zonu za ptice.

Obzirom da je odlukom suda ukinut dio Prostornog plana Crne Gore kojim se definisala zaštita Ulcinjske solane, to smatramo važnim opredjeljenjem Ministarstva da se u Prostornom planu posebne namjene za obalu jasno naznači da je Ulcinjska solana prepoznata kao buduće zaštićeno područje i to pod kategorijom spomenik prirode kako je definisano Studijom zaštite ovog lokaliteta. Na ovaj način se ne bi ostavilo prostora za kasnija različita tumačenja o namjeni prostora koji je opredjeljen i po stavu Ministarstva kao zaštićeno područje sa proizvodnjom soli.    

Shodno svemu navedenom, potrebno je brisati oznaku koja otvara mogućnosti za gradnju u svrhu turističke valorizacije i označiti Ulcinjsku solanu zonom zaštićenog područja. Napominjemo da Studija zaštite ovog područja definiše razvojne turističke smjernice u skladu sa zaštitom te da Prostorni plan posebne namjene treba spriječiti dalju zloupotrebu i pokušaje da se izvrši djelimična prenamjena iz zaštite u građevinsko zemljište pod etiketom eko turizma.

Komentari na planirane aktivnosti na području Buljarice

Izgradnja golf terena  je apsolutno neprihvatljiva zbog činjenice da su golf tereni veliki zagađivači i da se za održavanje zelene trave koristi ogromna količina vode i hemije. Pri tom treba imati u vidu da je u blizini Buljarice planirana izgradnja golf terena na više lokacija: na Luštici, Briskoj gori, Velikoj plaži, kod Šaskog jezera, na brdu Spas i u Glavatičićima imamo planiranu izgradnju golf terena. Na golf igralištima, po pravilu, siju se alohtone vrste trave koje sa sobom često nose i razne vrste parazita i bolesti, koje napadaju autohtone biljne vrste i lančano negativno utiču na čitav biodiverzitet. Upozoravamo i na činjenicu da će golf igralištu trebati velike količine vode za navodnjavanje, više od 8 sekundnih litara, kao i na opasnost koju predstavljaju pesticidi koji će se koristiti radi održavanja 60 hektara površine planiranog golf igrališta.

Izgradnja marine do 100 vezova je, takođe, potpuno neprihvatljiva jer je to veliki zahvat za tako malo područje. Izgradnja marine imala bi negativan uticaj na hidrološki režim močvarnog staništa na Buljarici koje je prepoznato kao IBA (Područje od međunarodnog značaja za ptice) ali i kao IPA (Područje od međunarodnog značaja za biljke). Posebno nije jasna opravdanost ove marine imajući u vidu da u blizini Buljarice, tačnije u Petrovcu, Budvi i Baru već postoje marine.
 
Izgradnja smještajnih kapaciteta, po našem mišljenju, moguća je jedino vodeći računa o pravilnoj zonaciji. Naš prijedlog zonacije u skladu je sa prirodnim odlikama staništa i obuhvatala bi dvije zone: sjeverno od asfaltnog puta, koji ide zaleđem Buljarice i gdje bi gradnja bila dozvoljena i južno od asfaltnog puta (močvare i livade) gdje bi se uspostavio režim zaštite za ptice, gmizavce i biljke. Ovakva zonacija bila bi u skladu sa Barselonskom konvencijom.

Napominjemo i da je u Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu koja se odnosi na predmetni Prostorni plan, u osvrtu na ugroženost staništa i smjernice, navedeno: „Po urbanističkom planu je predviđeno da se na području Buljarice grade hotelski kompleksi. Prilikom realizacije ovog projekta neophodno je zaštiti dio prirodnih habitata. Smatramo da bi bilo veoma korisno odustati od pravljenja golf terena, koji su u pogledu biodiverziteta „tabula rasa“. Takođe, neophodno je strogo voditi računa o tome koje će se vrste koristiti kao parkovsko drveće u okviru hotelskih kompleksa“.

Oslanjajući se na stratešku procjenu uticaja na ovaj dokument potrebno je dio Buljarice koji je planom predviđen za golf terene označiti kao zonu buduće zaštite i na taj način spriječiti degradaciju prostora i negativne uticaje po biodiverzitet ovog močvarnog staništa.

banervolonter