Štampa

IBA standardi

on .

Za identifikaciju IBA staništa u Evropi usvojeno je dvadeset kriterijuma koji su kategorizovani na tri posebna geografska nivoa: globalni ('A' kriterijumi), evropski ('B' kriterijumi) i nivo Evropske Unije ('C' kriterijumi).

A: Globalni nivo

A1. Vrste od globalnog značaja za zaštitu
Stanište redovno sadrži značajan broj globalno ugroženih vrsta ili nekih vrsta koje su od globalnog značaja za zaštitu.
A2. Vrste ptica sa usko ograničenim arealom
Za stanište se zna ili smatra da sadrži značajan dio vrsta ptica sa usko ograničenim arealom, a raspodjela gniježđenja odrađuje Endemične staništa za boravak ptica (EBA) ili Sekundarna staništa (SA).
A3. Biom ograničene vrste
Za stanište se zna ili smatra da sadrži značajan skup vrsta čiji je poredak gniježđenja većinom ili cio ograničen na jedan biom.
A4. Vrste pica koja se združuju u velika jata
Za stanište se zna ili smatra da sadrži, na regularnom nivou, ≥ 1% biogeografskih populacija vodenih ptica koje žive u velikim jatima.
Za stanište se zna ili smatra da na regularnom nivou sadrži ≥ 1% globalnih populacija morskih ili terestričnih ptica koje žive u zajednici.
Za stanište se zna ili smatra da na regularnom nivo sadrži ≥20 000 vodenih ptica ili 10.000 parova morskih ptica od jedne ili više vrsta.
Za stanište se zna ili smatra da treba da bude 'okupljalište', mjesto gdje najmanje 20.000 roda (Ciconiidae), grabljivica (Accipitriformes i Falcomiformes) ili ždralova (Gruidae) redovno prolaze za vrijeme jesenje ili proljećne migracije.

B: Evropski nivo

B1. Zajednice
Za mjesto se zna ili smatra da sadrži ≥ 1% migratornih ptica ili drugih jasno određenih populacija vodenih ptica.
Za mjesto se zna ili smatra da sadrži ≥ 1% jasno određenih populacija morskih ptica.
Za mjesto se zna ili smatra da sadrži ≥ 1% migratornih ptica ili drugih jasno određenih populacija vrsta ptica koje žive u zajednici.
Mjesto gdje više od 5.000 roda ili preko 3.000 grabljivica ili ždralova redovno prolazi tokom jesenje ili proljećne migracije.
B2. Vrste sa nepovoljnim statusom zaštite u Evropi
Mjesto je jedno od važnijih staništa u zemlji za vrste sa nepovoljnim statusom zaštite u Evropi (SPEC 2, 3) i za one čiji se način zaštite staništa čini prikladnim.
B3. Vrste sa povoljnim statusom zaštite u Evropi
Mjesto je jedno od važnijih staništa u zemlji za vrste sa povoljnim statusom zaštite u Evropi ali čiji je gro jedinki koncentrisanih u Evropi (SPEC 4) i čiji se način zaštite staništa čini prikladnim.

C: Nivo Evropske Unije

C1: Vrste od globalnog značaja za zaštitu
Mjesto regularno sadrži značajan broj globalno ugroženih vrsta ili drugih vrsta koje su od globalnog značaja za zaštitu.
C2: Koncentracija ugroženih vrsta na nivou Evropske Unije
Za mjesto se zna da redovno sadrži najmanje 1% populacija migratornih ptica ili ugroženih populacija vrsta na nivou Evropske Unije.
C3: Zajednice migratornih ptica koje nijesu ugrožene na nivou EU
Za mjesto se zna da redovno sadrži najmanje 1% migratornih ptica i populacija ili migratornih ptica koje nijesu ugrožene na nivou Evropske Unije.
C4: Velike zajednice
Za mjesto se zna da redovno sadrži najmanje 20.000 migratornih vodenih ptica i/ili 10.000 parova migratornih morskih ptica od jedne ili više vrsta.
C5: Okupljalište
Okupljalište, gdje najmanje 5.000 roda i/ili najmanje 3.000 grabljivica i/ili 3.000 ždralova redovno prolaze tokom proljećne ili jesenje migracije.
C6: Vrste ugrožene na nivou EU
Mjesto je jedno od pet najznačajnijih u evropskom regionu po pitanju vrsta ili podvrsta koje se smatraju ugroženim na nivou EU.
C7: Ostali ornitološki kriterijumi
Mjesto je imenovano kao Posebno zaštićeno područje (Special Protected Area - SPA) ili izabrano kao kandidat za SPA, zasnovano na ornitološkim kriterijumima.

banervolonter