Poziv za ponude za izvođenje radova na Projektu sanacije nasipa na Ulcinjskoj solani

Objavljeno: 27.06.2023.
Rok za dostavu ponuda: 18.07.2023.

Osnovni podaci o projektu

Naziv Projekta:   Projekat sanacije urušenih nasipa na Ulcinjskoj solani       
Lokacija:  Park prirode Ulcinjska solana, Opština Ulcinj
Investitor: Centar za zaštitu i proučavanje ptica
Nosilac projekta: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Mapa 1. Prostorni obuhvat projekta

1. Uvod

U cilju uspostavljanja hidrološkog režima na lokalitetu Park prirode Ulcinjska solana, Centar za zaštitu i proučavanje ptica objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na projektu sanacije urušenih nasipa između bazena.

1.1. Opis lokacije i predmetnih nasipa

Projekat sanacije nasipa na Ulcinjskoj solani realizuje se unutar zaštićenog područja Park prirode „Ulcinjska solana”, tačnije u  Zoni I zaštićenog područja. Shodno Zakonu o zaštiti prirode (Član 54.) režim zaštite I stepena podrazumijeva da se sprovodi stroga zaštita na zaštićenom prirodnom dobru ili njegovom dijelu sa neznatno izmijenjenim osobinama staništa izuzetnog funkcionalno-ekološkog značaja, kojom se omogućavaju prirodni biološki procesi, očuvanje integriteta staništa i životnih zajednica, uključujući izuzetno vrijedna kulturna dobra.

Imajući u vidu da je Zakonom dozvoljeno sprovođenje zaštitnih i sanacionih mjera, te da je sanacija nasipa urgenta i najnužnija mjera ponovnog uspostavljanja hidrološkog režima odnosno ključnog ekološkog procesa, projekat planira sanaciju sljedećih nasipa:

Od ukupne površine Ulcinjske solane (1.492 ha), hidrotehnička infrastruktura: brane, nasipi, kanali i spoljašnji odvodni kanali koji okružuju Solanu zahavataju 109 ha ili 7,8 % njene površine. Oko 130km nasipa imaju važnu ulogu ne samo sa aspekta normalnog funkcionisanja fabrike za proizvodnju soli i održavanje hidrološkog režima već su i važno stanište i dom za brojne vrste. Nestajanje i erozija nasipa prvenstveno pogađa ptice koje na njima gnijezde a potom i kompletan ekosistem jer dolazi do drastičnih promjena u ekosistemu, odnosno oscilacija između dvije krajnosti, od suše do poplave. Riječ je o zemljanim nasipima koji su po sastavu sedimenti zastupljeni na ovom području. Uslijed dugogodišnjeg neodržavanja nasipa,

uticaja vjetra, talasa kao i nekontrolisanog kretanja stoke, došlo je do potpunog urušavanja nasipa na pojedinim pozicijama ali i smanjenja visine i širine nasipa u gotovo čitavoj njihovoj dužini

1.2. Opis fizičkih karakteristika cjelokupnog projekta

Glavni projekat je izrađen kako bi se popravila geometrija postojećih nasipa i sanirala oštećenja koja su nastala usljed dugogodišnje nebrige i uticajima atmosferskih prilika.  Sanacija će se raditi u granicama postojećih nasipa i većinom će se sastojati od radova čišćenja od rastinja, kosina i krune nasipa, podizanje krune nasipa materijalom koji se nalazi u bazenima solane uz same nasipe. Obilaskom terena i na osnovu geodetskog snimka kao i pojedine dokumentacije u koju smo imali uvid (Glavni projekat rekonstrukcije solane “Bajo Sekulić”, 1981.), zaključeno je da su predmetni nasipi izgubili od 50-60 procenata svoje projektovane zapremine, kao i da se na pojedinim djelovima nasip potpuno urušio. Plan intrevencije je da se materijal koji je erodirao sa postojećih nasipa i urušio u bazene solane mašinskim putem metodom “translatornog naguravanja” vrate na nasipe fomirajući projektovanu geometriju nasipa.


2. Detaljnije karakteristike projekta

Opšti cilj je realizacija glavnog projekta za sanaciju nasipa u zoni solane što će znatno ojačati i usmjeriti kretanje vode ka ostalim djelovima solane.  Predmet sanacije su sledeći postojeći nasipi:

Degradacija prostora i ekološke sukcesije koja su je pratile još od 2013.godine kada je prestala proizvodnja soli, pokazuju alarmantnost situacije do mjere da je opstanak zaštićenog područja upitan. Sanacija nasipa osim poboljšanja ekoloških uslova za ptice i ostali živi svijet, dalekosežno se ogleda u povećanju mogućnosti za sprovođenje

daljih mjera zaštite prostora, diverzifikacije ponude zaštićenog područja i daljeg unapređenja i korišćenje potencijala područja na održiv način.

2.1. Veličina i nacrt cjelokupnog projekta

 Na slici 11. Prikazana je pregledna karta i raspored nasipa koji se saniraju. Ukupna dužina nasipa koji se saniraju je 6608.37 m, podijeljeni u osam segmenata.

Slika 1. Pregledna karta zahvata
Slika 2. Bent 5
Slika 3. Bent 6
Slika 4. Bent 4
Slika 5. Bent 3
Slika 6. Bent 8
Slika 7. Bent 1
Slika 8. Bent 2
Slika 9. Bent 7

Širina krune saniranih nasipa Bent 1, Bent 2, Bent 3, Bent 4, Bent 6, je 1.5m. Dok je kod Benta 5 širina krune 5.5. Širina krune kod Benta 7 iznosi 3.0m. Bent 8 je projektovan sa širinom krune od 2.8 m.  Kod svih bentova se vodilo računa da količina koja je potrebna da se nasip dovede u projektovano stanje ista količina iskopa odnosno guranjem iz pozajmišta sa lokacije u blizini samog nasipa, što se jesno i vidi na slikama za svaki pojedinačni Bent. Kao što se može primjetiti plava šrafura označava zonu pozajmišta. U zavisnosti od količine koja je potrebna za sanaciju određenih djelova nasipa i zona je veća ili manja, Zona zahvata za pozajmište je u prosjeku oko 25m od nožice novo-saniranog nasipa. Najveća dužina od nožice novo-saniranog nasipa  koja se javila bila je 40m, ali taj zahvat je potpuno zanemarljiv jer se javlja u manje od 10% u odnosu na cijeli projekat.

2.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta

U sprovođenju procesa detaljnih geoloških istraživanja predviđene su i realizovane sljedeće grupe radova:

›          Geodetski radovi

›          Geološki radovi

›          Laboratorijski radovi

›          Građevinska dokumentacija

›          Zahtjev za procjenu potrebe izrade procjene uticaja na životnu sredinu i dokumentacija koja se predaje uz zahtjev

Radovi su dalje podeljeni na pripremne, zemljane i završne radove.  Geodetski radovi su završeni i snimjena je kompletna površina Parka prirode „Ulcinjska solana“. Snimanje je obavila licencirana i spezijalizovana firma za ovu vrstu radova. Geodetska podloga je urađena u georeferenciranom sistemu u razmjeri R= 1:500 tačnosti što je visoka tačnost za izradu projektne dokumentacije. Geodetska podloga je data kao prilog ovom pozivu za ponude.

Geološka ispitivanja takođe sprovedena i bazirana su na ispitivanju materijala i trene u zoni sanacije, kao što su nosivost tla i vodonepropustnost kao i modul stišljivosti po dinamičkim pritiscima kao i prirodnog slijeganja trena. Laboratorijski radovi su usko vezani za podatke koji se mogu prikupiti sa terena od strane Geologa. Trenutno posjedujemo preleminarne rezultate koji su izvršeni na terenu (IN situ), i odnose se samo na vrstu materijala i trenutnoj vlažnosti i nosivosti. Elaborat je rađen prošle godine prije isušivanja terena, te treba imati u vidu da je trenutno stanje na terenu značajno povoljnije jer morska voda nije upumpana u područje Jezera od septembra 2022.godine. Elaborat geotehničkih istraživanja je takođe prilog ovom pozivu za ponude.

Građevinska dokumentacija je pripremljena i predstavlja situacioni plan koji obuhvata sve nasipe koji se saniraju. Projekat je prilog ovom pozivu za ponude. Zahtjev za procjenu potrebe izrade procjene uticaja na životnu sredinu i dokumentacija koja se predaje uz zahtjev je predat Agenciji za zaštitu životine sredine i na isti je dobijen pozivitivan odgovor. Imajući u vidu da se radi o zaštćenom području, mjere za suzbijanje negativnih uticaja na ekosistem a koje su navedene u

dokumentu, moraju se strogo poštovati. Dokumentacija je prilog ovom pozivu za ponude.


3. Opis projektnog zadatka

Prije početka zemljanih radova Izvođač je dužan da izvrši geodetsko obilježavanje terena u skladu sa projektom koji je prilog ovom pozivu za ponude.  Sanacija i čišćenje terena od vegetacije se vrši u prisustvu Nadzornog organa – predstavnika Investitora. Potrebno je prije svih zemljanih radova očistiti nasipe od sitnog i krupnog rastinja i odnijeti organski otpad na za to predviđenu lokaciju, Rad na čišćenju se radi ručno i mašinski: mašinski rad je uglavnom sa manjom radnom mašinom koja moze biti traktor sa prikolicom koja bi u slučaju potrebe mogla da služi za čupanje korijena od nekog krupnijeg rastinja.

Nakon toga, vrši se iskop materijala mašinskim putem. Materijal se odgovarajućim bagerima i radnim mašinama skida iz bazena u tankom sloju i translatorno gura do projektovanih nasipa i formiraju se kupe nasipi.  Koristio bi se zahvat koji je  geometar odredio. Radne mašine koje bi bile angažovane za ovaj posao bi u tankom sloju max 20cm translatorno gurale matrerijal do nasipa i grubo bi planirale smo tijelo nasipa. Valjak koji mora da prati ove radove bi zbijao ovaj materijal do potrebne zbijenosti koju odredi nadzor na gradilištu, slojevi koje bi formirali za zbijanje ne smiju da budu više od 20cm. Nakon zbijanja sloja bager nanosi sledeći sloj iste debljine do 20cm i postupak se ponavla dok se nasip ne dovede u projektovane kote. Nakon toga se sa vibrožabama formiraju i zbijaju kosine nasipa. 

3.1. Potrebna mehanizacija

Prema planu izvođenja radova, građevinski radovi na sanaciji nasipa, kumulativno posmatrano, izvođenje planirane sanacije bi trajalo ukupno 28 dana podeljeno na sljedeći način:

1. Pripremni radovi ——————————— 7 dana

2. Zemljani radovi ———————————- 18 dana

3. Završni radovi ————————————- 3 dana

Voda iz jezera gdje će se radovi odvijati kontorlisano je ispumpana čime su  stvoreni povoljni uslovi  a pripremni i terenski rad.Pripremni radovi obuhvataju radove na geodetskom obilježavanju i čišćenju nasipa od vegetacije.

Zemljani radovi se odnose na izradu same sanacije nasipa i oni su glavni radovi i jedini građevinski radovi na sanaciji. Shodno proračunu iz Projekta riječ je o ukupnoj količini od 21164,524 m3 nasipa i 21245,537 m3 iskopa. Detaljan proračun za svaki pojedinačni nasip dio je projekte dokumetnacije koja je prilog ovom pozivu za ponude.

Završni radovi se odnose na ručno popravljanje nasipa na dijelovima gdje mašina nije mogla da radi odnosno na fino planiranje kosine nasipa vibro žabama, to su djelovi spajanja dva nasipa i na “šlajznama”, odnosno betonskim ustavama na nasipu, koji služe za kontrolu nivoa vode u bazenima.

Na izvođenju potreban je angažman sljedeće mehanizacije: bager, vibro žabe, valjak i traktor sa prikolicom. Raspoloživa mehanizacija za rad koristiće tečno gorivo, koje će se točiti u rezervoare mehanizacije van granica zaštićenog područja.

3.2. Ekonomski i finansijski kapaciteti kandidata:

a) Prosječni godišnji promet ponuđača za posljednje 3 zatvorene i revidirane finansijske godine mora biti najmanje trista hiljada (300.000,00) eura.

U slučaju zajedničkog apliciranja/konzorcijuma, lider mora ispuniti najmanje 50% kriterijuma u pogledu prometa tj. prosječni godišnji promet lidera u posljednje 3 zatvorene i revidirane finansijske godine mora biti najmanje sto pedeset hiljada (150.000,00) eura.

b) Ukupni prihodi ponuđača moraju biti veći od ukupnih rashoda u posljednjoj zatvorenoj i revidiranoj finansijskoj godini.

U slučaju zajedničkog apliciranja/konzorcijuma, ovaj uslov se primjenjuje na svakog člana.

Zahtjevi iz tačaka 1.a i 1.b moraju se dokazati finansijskim izvještajima (bilansi stanja / bilansi uspjeha) ponuđača za poslednje 3 finansijske godine koje je revidirao ovlašćeni računovođa / nezavisni revizor.

c) Ponuđač je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države, što dokazuje potvrdom ili drugim dokumentom izdatim od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate

i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore.

3.3. Tehnički i profesionalni kapaciteti kandidata:

a) Ponuđač mora imati profesionalnu licencu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, za izvođenje građevinskih radova.

Kriterijum se odnosi na svakog ponuđača i svakog lidera u slučaju zajedničkog apliciranja / konzorcijuma.

b) Ponuđač je, kao glavni izvođač, implementirao najmanje dva (2) ugovora o radovima iste/slične prirode (izgradnja, sanacija nasipa) u iznosu od najmanje sto pedeset hiljada (150.000,00) eura, u poslednjih četiri (4) godine, do krajnjeg roka za predaju ponude.

Ugovor se smatra izvršenim ako je privremenu / konačnu potvrdu o prihvatanju / preuzimanju radova, ili ekvivalentnu potvrdu, izdao ugovorni organ / poslodavac / klijent / inženjer, jasno naznačujući datum izdavanja pomenute potvrde.

Kao dokaz, ponuđač je dužan da dostavi kopije Ugovora o implementaciji projekata na koje se referiše.

Kriterijum se odnosi na svakog ponuđača, a u slučaju zajedničkog apliciranja / konzorcijuma, lider mora ispunjavati najmanje 50% gore navedenog kriterijuma, tj. najmanje jedan (1) ugovor o radovima iste prirode (izgradnja, rekonstrukcija ili adaptacija objekata) koji iznosi najmanje sto pedeset hiljada (150.000,00) eura u poslednjih pet (5) godina do krajneg roka za dostavljanje ponude za ovaj tender.

c) Ponuđač mora biti upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, što dokazuje potvrdom o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača.

d) Zakonski zastupnik ponuđača nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, što se dokazuje potvrdom nadležnog organa izdatom na osnovu kaznene evidencije, koja ne smije biti starija od šest mjeseci do krajnjeg roka za otvaranje ponuda.

3.4. Uputstvo za dostavu ponuda

Zbog specifičnosti terena, Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizuje „Otvoreni dan“ za sve potencijalne ponuđače kako bi na licu mjesta odgovorili na sva pitanja u vezi sa projektom sanacije nasipa. Otvoreni dan je planiran za 10. jul u 9h na Ulcinjskoj solani.

Učešće je neophodno potvrditi putem maila: ksenija.medenica@czip.me

Ponude se mogu dostaviti direktnom primopredajom ili poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Velje Brdo 35, 81412 Spuž, Crna Gora

Rok za podnošenje ponuda je 20 dana tačnije do 18. jula 2023. godine do 16:00 časova, a dodatne informacije i eventualna pojašenjenja se mogu dobiti na broj telefona 020/272-051; ili putem mejla czip@czip.me/ ksenija.medenica@czip.me

Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona ponuda koja je tehnički usaglašena i sa najpovoljnijom cijenom.

Nakon prijema ponuda evaluaciona komisija će donijeti odluku o najpovoljnijem ponuđaču najkasnije do 20. jula 2023. kako bi odabrani kandidat mogao započeti radove adaptacije najkasnije do 25.07.2023.


Prateću dokumentaciju preuzmite OVDJE.

Pretraga