Prvo telemetrijsko praćenje mrkog medvjeda u PP Piva

U sklopu projekta „Bear in Mind – Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders” finansiranog od strane Evropske unije, u cilju telemetrijskog praćenja putem satelita uhvaćena je i GPS odašiljačem označena jedinka mrkog medvjeda (Ursus arctos). Radi se medvjedu uhvaćenom na prostoru parka prirode “Piva”, a pratiće se njegovo kretanje, stanište, dinamika ishrane, kao i druge, naučno interesantne navike.

Medvjed je uhvaćen na lokalitetu Borje i u skladu s tim nazvan je Borko. U ovoj godini je radi telemetrijskog praćenja planirano označavanje još jedne jedinke mrkog medvjeda, ovog puta na teritoriji nacionalnog parka “Durmitor”. Podaci dobijeni na ovaj način će, između ostalog, poslužiti i za izradu Plana upravljanja mrkim medvjedima na teritoriji zaštićenih područja parka prirode “Piva” i nacionalnog parka “Durmitor”, koji su krajnji korisnici projekta.

Sprovedena aktivnost, osim naučno-istraživačkog aspekta, pomoći će da se široj javnosti na pravi način predstavi jedna divlja životinja poput mrkog medvjeda, te na taj način razbiju predrasude, pogrešna uvjerenja i strah od ove životinje.

“Informacije o kretanju i ponašanju medvjeda Borka, koje će se prikupiti i objavljivati, pokazaće da ova vrsta nije napadač koji sve oko sebe uništava, već da se radi o veoma opreznoj životinji, koja radije izbjegava ljude. Na taj način će se bolje razumjeti njihova nemjerljivo značajna uloga u šumskom ekosistemu, kao jednog od najvrijednijih predstavnika biološke raznolikosti koji ima glavnu ulogu u njenom očuvanju” – kazao je doktor veterine Slaven Reljić.

Projekat „BEAR in Mind”, koji Centar za zaštitu i proučavanje ptica implementira u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (Ornitološkim društvom “Naše ptice” i Udrugom za zaštitu okoliša i održiva razvitka “Naša baština”), finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, kao i Ministarstvo javne uprave kroz program kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2020. godinu.

Projekat je osmišljen na način da zaštita biološke raznolikosti prekograničnog područja Bosne i Hercegovine i Crne Gore bude centralna tema, te da se na taj način zaštite vrste karakteristične za taj region. Na taj način će se osigurati i zaštita eko sistema tih lokacija (posebno važnih šuma), a sve kroz implementaciju čitavog niza aktivnosti poput: jačanje kapaciteta administrativnih jedinica zaštićenih područja i civilnog sektora iz oblasti zaštite životne sredine, izrade monitoring protokola i planova upravljanja zaštićenim vrstama ptica i sisara u skladu sa direktivama EU, te jačanja svijesti lokalnog stanovništva o koristima koje donose visoki standardi po pitanju zaštite ugroženih vrsta.