Izrađeni monitoring protokoli za osam ugroženih vrsta ptica

Centralna tema projekta ,,Bear in Mind“ je zaštita biološke raznovrsnosti prekograničnog regiona Bosna i Hercegovina – Crna Gora, prevashodno kroz zaštitu vrsta koje su karakteristične za taj region, kao i da osiguravanje  ekosistemske vrijednosti lokacija, posebno važnih šuma kao značajnog faktora. Imajući ovo u vidu, kao i to da smo u proteklom periodu organizovali osam edukativnih radionica za jačanje kapaciteta kada je u pitanju monitoring zaštićenih i ugroženih vrsta ptica i sisara i dodijelili vrijednu opremu za terenske aktivnosti i sprovođenje monitoringa administrativnim jedinicama četiri zaštićena projektna područja, da se zaključiti da je vrijeme za još jedan korak dalje kada je u pitanju sprovođenje kvalitetnog monitoringa biodiverziteta.

Naime, izrađeni su monitoring protokoli za osam ugroženih vrsta ptica, koje su indikatori za tri glavna tipa ekosistema u četiri projektna područja. Praćenjem populacija ovih osam vrsta ptica stvoriće se mogućnost procjene zdravstvenog stanja svakog od tri tipa ekosistema unutar zaštićenih područja. Redovna procjena stanja i brojnosti populacija, načina rasprostranjenja i drugih parametara za odabranih osam vrsta su jedino relevantno sredstvo na osnovu kojeg upravitelji mogu dobiti najvažnije informacije o tome da li njihove mjere pri upravljanju zaštićenim područjima imaju bilo kakve pozitivne efekte na očuvanje prirode i vrsta.

Tri glavna tipa ekosistema koja preovlađuju u četiri projektna područja (NP Durmitor i Park prirode Piva u Crnoj Gori, Park prirode Blidinje i NP Sutjeska u BiH) i indikativne vrste ptica predložene za monitoring, kako bi se pratili efekti mjera upravljanja u svakom od ekosistema, su:

a) Četinarske i mješovite šume
1) Tetrijeb gluhan Tetrao urogallus
2) Lještarka Bonasa bonasia
3) Gaćasta kukumavka Aegolius funereus
4) Patuljasta sova Glaucidium passerinum
5) Uralska sova Strix uralensis
6) Troprsti djetlić Picoides tridactilus


b) Bukove šume
1) Planinski djetlić Dendrocopos leucotos lilfordii
2) Uralska sova Strix uralensis


c) Otvoreni travnjaci i stjenovita staništa
1) Jarebica kamenjarka Alectoris graeca

Odabrane vrste su obično u fokusu monitoringa u mnogim zemljama Evropske unije zato što su vrste iz Aneksa I Ptičije direktive i kao takve kriterijum za mnoga Područja sa posebnom zaštitom (SPA), koja su dio ekološke mreže Natura 2000, koja je ustanovljena u zemljama EU u cilju očuvanja ptica i njihovih staništa.

Odabranih osam vrsta ptica su među najreprezentativnijim predstavnicima životinjskog carstva ovog, a i šireg Dinarskog planinskog područja, a njihovo prisustvo i zdravlje populacija su među najboljim pokazateljima vitalnosti prirode i prirodnih procesa na ovim prostorima. Međutim, do sada, ni nad jednom od ovih vrsta nije vršen redovni monitoring. Stoga će uspostavljanje dugoročnog sistema monitoringa značiti prekretnicu u efikasnom očuvanju prirode ovih područja, zasnovanom na principu ekosistem-vrsta. To će biti efikasan alat za rukovodioce ove četiri oblasti i rezultati se mogu koristiti za efektno predstavljanje same prirode, a nadamo se i u unaprjeđenju efikasnosti njihovog upravljanja.

Monitoring protokol možete pronaći OVDJE.

Izrada monitoring protokola je jedna od aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta „BEAR in Mind’’, koji Centar za zaštitu i proučavanje ptica implementira u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (Ornitološkim društvom “Naše ptice” i Udrugom za zaštitu okoliša i održiva razvitka “Naša baština”), a koji finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, kao i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija kroz program kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2020. godinu.

Pretraga