ALARMANTNO: Ugrožena najvažnija kolonija ptica u Ulcinju!

Najglasniji alarm za ptice zvoni upravo sada! Velika kolonija vodenih ptica koja se nalazi u Gornjem Štoju ugrožena je nelegalnim građevinskim radovima koji se odvijaju na svega 50 metara od same kolonije. Najugroženija je, prije svega, jedina kolonija čaplje kašikare na teritoriji Crne Gore, ali i druge zaštićene i ugrožene vrste poput blistavog ibisa, malog kormorana, gaka, male bijele, žute, sive i čaplje govedarke, koje štiti kako nacionalno zakonodavstvo, tako i međunarodne direktive i konvencije čiji smo potpisnici.

Radovi koje je CZIP uočio na ovom lokalitetu prijavljeni su ekološkoj i urbanističko-građevinskoj inspekciji  prošle godine u maju mjesecu u saradnji sa NVO MANS.  Po našim istraživanjima, sporne parcele su u vlasništvu Prve i NLB banke. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, ekološka inspekcija nas obavještava da na licu mjesta zatiče mehanizaciju bez registarskih oznaka, zbog čega ne može identifikovati vlasnika. Takođe, pomenuta inspekcija kontaktira dvije banke koje po podacima iz katastra imaju vlasništvo nad parcelama i koje negiraju bilo kakvu povezanost sa radovima.

Ekološka inspekcija je takođe zaključila da je očigledno da se na predmetim parcelama vrši nasipanje materijala u cilju izgradnju objekata, pa je našu inicijativu dalje dostavila na postupanje građevinskoj i komunalnoj inspekciji opštine Ulcinj. Koliko su obje inspekcije ažurne, najbolje pokazuje današnje stanje – prostor se nastavlja devastirati, počinilac ostaje nepoznat i nesankcionisan, a građevinska inspekcija oglašava nenadležnom, te u dobrom, starom maniru predmet vraća ekološkoj inspekciji. 

Proteklih dana, obilazeći lokaciju CZIP je uočio da su radovi nastavljeni i prošireni u odnosu na prošlu godinu, čime je močvarno i šumsko područje Gornjeg Štoja uništeno do neprepoznatljivosti. Stabla su posječena, močvara zatrpana zemljom i šutom, pri čemu je, osim ugrožavanja kolonije i samo stanište trajno uništeno.

Navedena lokacija je PUP-om opštine Ulcinj označena kao područje od međunarodnog značaja, tzv. Emerald područje, pa je neshvatljivo da ne postoji interes da se vrši kontola ovakvih vrijednih staništa, a pogotovo da se uloži dodatni napor u pronalasku odgovornih koji ga devastiraju. Pitamo se šta čeka građevinska inspekcija? Da ovdje nikne turistički kompleks ili zgrada sa apartmanima, pa da tek onda posthumno reaguju? Kako to da inspekcije konačno ne prihvate i sprovode svoju preventivnu ulogu kada je zaštita prostora i prirode u pitanju?

Osim divlje gradnje koju smo zabilježili, opstanak kolonije je upitan uslijed izgradnje mosta preko Bojane koji će povezati Albaniju i Crnu Goru. Kako je planirano da most prolazi tik uz koloniju, neophodno je izmjestiti trasu puta i mosta, jer su u suprotnom šanse da kolonija opstane svodene na minimum, posebno uz prisutnu nelegalnu gradnju. Ovim je, pored kolonije u Štoju, ugrožen i opstanak nekih od najvažnijih vrsta Ulcinjske solane, te se uništavanjem ove kolonije degradira međunarodno važna i priznata vrijednost Ulcinjske solane, već veoma osjetljivog i pogođenog ekosistema.

Pozivamo Opštinu Ulcinj da prije svega hitno zaustavi radove na spornoj parceli u Gornjem Štoju, ispita nelegalne aktivnosti i u saradnji sa nadležnim organima pronađe počinioce, te ih adekvatno kazni i trajno zabrani dalje radove koji ugrožavaju jedinu i jedinstvenu koloniju vodenih ptica na prostoru čitave Crne Gore.


Više o koloniji:

Kolonija koja sada postoji u Gornjem Štoju, preslila se sa ostrva Paratuk koje se nalazi na rijeci Bojani, nakon velikog uznemiravanja od strane ljudi, bilo turista ili krivolovaca koji su obilazili ovo pogranično područje sa obje strane. Koloniju je dodatno oštetilo i izvaljivanje suvih stabala na kojima su gnijezdile, nakon velikih voda i poplavnih talasa, nakon čega su ove vrste bile primorane da nađu drugu lokaciju – Gornji Štoj. Međutim, ni tu nisu pronašle svoje utočište od ljudskog nemara i nezainteresovanosti nadležnih institucija.