Mareza gori a inspekcija se češlja

Uprkos brojnim prijavama, izostaje reakcija nadležnih institucija zbog devastacije Mareze, dijela zaštićenog parka prirode “Dolina rijeke Zete”.

Prilikom vršenja redovnih aktivnosti monitoringa ptica na području Mareze, dijelu zaštićenog područja parka prirode “Dolina rijeke Zete,” tim Centra za zaštitu i proučavanje ptica je uočio niz aktivnosti koji imaju štetne posledice po ekosistem ovog područja. Intenzivna gradnja, naročito poslovnih zgrada i magacina, mijenja ovu prigradsku oazu u industrijski centar. Na dijelu Mareze koja je u državnom vlasništvu su uočeni građevinski radovi bez jasno istaknute table sa informacijama o vrsti radova koji se izvode na tom području. Pored građevinskih radova, uočene su i radnje nasipanja parcela građevinskim otpadom u cilju formiranja izdignutih površina koje kasnije mogu poslužiti za izgradnju objekata na tom prostoru. Naročito je ugrožen dio uz bulevar Podgorica-Danilovgrad gdje se iz danau dan aktivno radi na nasipanju plavnih livada.

Takođe, brojne divlje deponije zagađuju i ruže izgled staništa koje je dio zaštićenog područja parka prirode. Situacija nije bolja ni u području u kojem je smještena prstenovačka stanica „Mareza“ koju vodi CZIP, a gdje je uništavanje staništa očigledno. Vrši se probijanje puteva kroz vegetaciju, sječa i krađa drveća za ogrijev, kao i intenzivno nasipanje livada.Krivolov je još jedan od problema koji je prisutan na ovom području, posebno ubijanje zaštićenih vrsta ptica kao što su bijele rode, sova ušara, a to su samo od nekih slučajeva zabilježenih tokom prethodnih godina. Da su problemi očigledni i da je neophodno njihovo što hitnije rješavanje ukazuju i građani koji žive na ovom području, a koji su se obraćali CZIPu u prethodnom periodu.

Evidentno je da za rješavanje ovih problema ne postoji volja, što se lako zaključuje iz izostanka odgovora na prijave koje je CZIP podnio građevinskoj inspekciji, Komunalnoj policiji, Upravi za inspekcijske poslove i upravljaču ovim područjem, Agenciji za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice. 

Apelujemo na gore pomenute institucije da reaguju u što kraćem roku kako bi se spriječila dalja devastacija ovog značajnog područja i kako Mareza ne bi bila još jedan primjer područja koje je zaštićeno samo na papiru.

Pretraga